Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEZ INTERNET ORAZ INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU „WIEŻA KSIĄŻĘCA W SIEDLĘCINIE”

opublikowany na stronie wiezasiedlecin.pl w dniu 17.12.2020 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEZ INTERNET

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż przez internet prowadzi Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, ul. Długa 21, 58-508 Siedlęcin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359889, tel: +48 601 314 755, e-mail: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl
 2. Regulamin dotyczy umów sprzedaży zawieranej za pośrednictwem strony internetowej wiezasiedlecin.pl przy czym postanowienia jego punktów V oraz VII dotyczą wyłącznie  konsumentów. Rękojmia za wady i prawo do odstąpienia od umowy są wyłączone przy sprzedaży podmiotom innymi niż konsumenci.
 3. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zakupu może dokonać osoba pełnoletnia.
 2. Zamówienie składa się za pośrednictwem strony internetowej wiezasiedlecin.pl
 3. Rzeczy w tzw. „koszyku” przechowywane są przez 3 dni. Umieszczenie rzeczy w koszyku nie oznacza, że są zarezerwowane.
 4. Informacja o cenie rzeczy wyświetlana jest przed złożeniem zamówienia.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcia ikony o treści „kupuje i płacę”.
 6. Stowarzyszenie potwierdza złożenie zamówienia wysyłając wiadomość e-mail na podany adres.

III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Płatności realizowane są z góry, przed wysłaniem zakupionej rzeczy, przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia „Wieża Książęca w Siedlęcinie”: BNP PARIBAS 76 2030 0045 1110 0000 0198 8110.
 2. Kupujący może odebrać rzecz osobiście, po przedpłacie, w wieży książęcej, pod adresem: Siedlęcin, ul. Długa 21 (w Punkcie Obsługi Turystów) w godzinach otwarcia wieży.
 3. Stowarzyszenie dokonuje dostawy zamówionych rzeczy wysyłając przesyłkę pocztową rejestrowaną na dowolny adres w Polsce.
 4. Stowarzyszenie nie przewiduje możliwości odbioru osobistego z odroczonym terminem płatności lub wysyłki za pobraniem.
 5. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest przed złożeniem zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Stowarzyszenie jest zobowiązane dostarczyć przedmiot wolny od wad fizycznych i prawnych.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po złożeniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty za rzecz oraz za jej dostarczenie.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od daty rozpoczęcia jego realizacji, przy założeniu, że kupujący odebrał przesyłkę przy pierwszej próbie doręczenia.

V. UPRAWNIENIA KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługują względem Stowarzyszenia uprawnienia oferowane przez obowiązujące przepisy prawa, w tym uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz do złożenia reklamacji. Rękojmia i uprawnienie do odstąpienia od umowy są wyłączone w umowach z podmiotami niebędącymi konsumentami.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy. W wyniku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty przesłania oświadczenia.
 3. Stowarzyszenie zobowiązane jest do niezwłocznego, nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu, zwrotu pieniędzy, może jednak wstrzymać się z ich odesłaniem do czasu otrzymania rzeczy od Konsumenta.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy określa załącznik numer 1 do Regulaminu,
 6. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 7. Rękojmia. Stowarzyszenie odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przez okres 2 lat od jej otrzymania przez Konsumenta.

VI. POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma prawo korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak na przykład:
  – Polubowny sąd konsumencki,
  – Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów,
  – Organizacja społeczna, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumenta,
  – Platforma ODR dostępna na http://ec.europa.eu/odr, oferująca bezpłatną możliwość osiągnięcia pozasądowego porozumienia dotyczącego reklamacji produktów kupionych online. Platforma umożliwia konsumentowi znalezienie organu rozstrzygającego, a następnie osiągnięcie porozumienia w sprawie reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego publikacji na stronie wiezasiedlecin.pl
 2. Regulamin może zostać zmieniony, zmiana obowiązuje od dnia następnego od jej publikacji na stronie wiezasiedlecin.pl, przy czym zmiany regulaminu nie dotyczą umów zawartych przed ich wprowadzeniem.

Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych kupującego jest Stowarzyszenie „Wieża Książęca w Siedlęcinie”, ul. Długa 21, Siedlęcin. W sprawach związanych z danymi osobowymi kupującego można skontaktować się również: e-mail: stowarzyszenie@wiezasiedlecin.pl
 2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne ale niezbędne zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli kupujący nie poda danych osobowych, to niemożliwym będzie zawarcie i wykonanie umowy, a w szczególności wysyłka towaru. Przetwarzane będą następujące dane osobowe kupującego: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon.
 3. Dane osobowe kupującego przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak przetwarzanie danych związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości podatkowej, archiwizacją oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci realizacji roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), w zakresie wykonania umowy, c), w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości podatkowej oraz lit. f), w zakresie realizacji roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed takimi roszczeniami, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
 5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Stowarzyszenie może udostępnić dane osobowe kupującego jeśli będzie to konieczne do należytego wykonania umowy, praw i obowiązków Stowarzyszenia lub wynikać będzie z przepisów prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez Stowarzyszenie lub innym odbiorcom danych, takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta.
 7. Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji międzynarodowej i nie będzie dokonywać tzw. profilowania.
 8. Dane osobowe kupującego będą przechowywane:
  a. w celu zawarcia i wykonania umowy, do czasu kiedy umowa obowiązuje i upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających,
  b. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu wygaśnięcia tych obowiązków,
  c. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji.