Dlaczego książęca, a nie rycerska?

 

(...) choć średniowieczna wieża w Siedlęcinie doczekała się wielu publikacji, jak dotąd nie pojawiła się w nich poważniejsza dyskusja z przypisywaną jej „rycerskością”.

Kilka lat temu, kiedy w siedlęcińskiej wieży pojawił się nowy gospodarz, jego działania prócz podjęcia prac remontowych i porządkowych, objęły również zmianę powszechnie funkcjonującej nazwy „wieża rycerska”, na „wieża książęca”. Nie stał jednak za tym chwyt marketingowy, ale próba wskazania jakby niezauważanej dotąd, a przynajmniej nie docenianej należycie, pozycji fundatora wieży. Fundatora, który swoją osobą wyróżnia wieżę w Siedlęcinie na tle innych obiektów mieszkalnych tego typu na Śląsku, które rzeczywiście są fundacjami rycerskimi. W tym miejscu zaznaczmy, że głównym założeniem dla dalszych rozważań jest uznanie, iż atrybucja wieży – uznanie jej za „książęcą” lub „rycerską”, powinna wynikać z pozycji tego, kto ją wzniósł, a nie tego, kto w późniejszych czasach ją zamieszkiwał.

Do początku XXI w. faktycznie brak było jednoznacznych przesłanek wskazujących na rolę książąt jaworskich jako inicjatorów budowy i fundatorów siedlęcińskiej wieży. Dopiero ostatnie ustalenia historyków architektury, między innymi w oparciu o wyniki ekspertyz dendrochronologicznych (datowanie drewna na podstawie słojów), a także opracowania historyków sztuki, analizujących średniowieczne malowidła we wnętrzu wieży, stały się silnymi argumentami, popierającymi tezę o jej książęcym rodowodzie i w efekcie dały podstawy do wykreślenia z jej nazwy powszechnie stosowanego epitetu „rycerska”.

Problem konieczności weryfikacji atrybucji siedlęcińskiej wieży zauważyli choćby autorzy „Leksykonu Zamków w Polsce” twierdząc, iż „mimo udowodnionego związku donżonowego zamku z książętami świdnicko-jaworskimi obiekt [wieża w Siedlęcinie – przyp. autora] w popularnej literaturze nadal występuje jako 'wieża rycerska'(1).

Nagrobek księcia Henryka I i księżnej Agnieszki w Lwówku Śląskim

Małgorzata Chorowska w pracy poświęconej architekturze średniowiecznych rezydencji na Śląsku podaje początek XIV w. (krótko po 1314 roku) jako czas budowy wieży w Siedlęcinie i uznaje ją za inwestycję najpewniej Henryka I, który w 1312 roku objął władzę w księstwie jaworskim (2). Swoje datowanie oparła m.in. na wspomnianych powyżej wynikach badań dendrochronologicznych stropów wieży. Ekspertyza wykazała bowiem, że belki nad parterem wykonano z drzew ściętych w 1313 roku, natomiast nad I, II i III piętrem z drzew ściętych w 1314 roku. Patrząc na nie obecnie, należy jednoznacznie stwierdzić, że nie może być mowy o wtórnym wykorzystaniu drewna konstrukcyjnego, pochodzącego ze starszej budowli (jednakowe belki o dużych przekrojach, brak śladów wcześniejszego użytkowania).

Jacek Witkowski, który poddał wnikliwej analizie arturiańskie malowidła, zachowane na jej II piętrze, w trakcie pisania swojej książki nie mógł jeszcze znać wyników ekspertyzy dendrochronologicznej. Dlatego, opierając się na detalu architektonicznym datował wieżę szeroko - na cały XIV w. (choć dalej datował malowidła już bardziej szczegółowo na lata 40-te XIV w. - ściślej lata 1345-1346; fakt przerwania prac nad malowidłami i ich nieukończenia łączył ze śmiercią fundatora, którego widział w osobie księcia Henryka I jaworskiego) (3). Także arturiańska tematyka i poziom artystyczny malowideł musiały świadczyć o wysokiej pozycji fundatora, a sugerowany przez Witkowskiego bezpośredni udział w ich powstaniu artystów szwajcarskich (co uprawdopodabniają szwajcarskie koneksje książąt świdnicko-jaworskich) (4), stanowiły kolejne silne argumenty za osobą księcia jako fundatora malowideł i wieży. Wreszcie omówione w książce bliskie (i ściśle datowane) analogie potwierdzają powstanie siedlęcińskiego cyklu Lancelota w latach 40-tych XIV w.

Jako że w chwili śmierci księcia wieża stała i prowadzono w niej prace nad dekoracją malarską, bazując na wynikach datowania belek stropowych oraz malowideł, okres jej powstania należy zamknąć w ramach - nie szerzej niż: po 1314 i przed 1345 rokiem (i to raczej bliżej pierwszej z tych dat). Śmierć Henryka I nie zakończyła książęcego etapu dziejów wieży, gdyż z rąk tych w rycerskie miała przejść dopiero po więcej niż 20 latach - w roku 1369, kiedy księżna Agnieszka - wdowa po sukcesorze Henryka I - Bolku II Małym, księciu świdnickim i jaworskim, sprzedała wieżę wraz z folwarkiem Jenchinowi von Redern (5).

W dyskusji nie wolno pominąć jeszcze argumentu - skali założenia i rozmachu architektonicznego całej realizacji (jest to jedna z największych wież mieszkalnych w Europie środkowej - wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 15 x 20,2 m).

Z całą pewnością więc w 1369 roku, kiedy Siedlęcin przechodzi w ręce von Redernów, musiała już w nim istnieć murowana siedziba z malowidłami – donżon książęcy, który właśnie ze względu na wyróżniający go spośród innych śląskich wież status winien być nazywany książęcą wieżą mieszkalną, która dopiero później stała się własnością rycerską.1 L. Kajzer, St. Kołodziejski, J. Salm, Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, s. 452

2 M. Chorowska, Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003, s. 122

3 J. Witkowski, Szlachetna a wielce żałosna opowieść o Panu Lancelocie z Jeziora, Wrocław 2002, s. 55

4 Tamże s. 49

5 T. Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku, Poznań 1996, s. 273

 

na podstawie artykułu Przemysława Nocunia, opublikowanego w miesięczniku "Sudety" 4/2010

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.88 MB
Application afterInitialise: 0.026 seconds, 3.88 MB
Application afterRoute: 0.032 seconds, 4.78 MB
Application afterDispatch: 0.070 seconds, 9.87 MB
Application afterRender: 0.085 seconds, 10.64 MB

Zużycie pamięci

11270144

Zapytań do bazy danych: 11

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'l97njdi2eceaoqktmld7orhip2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1429583982' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'l97njdi2eceaoqktmld7orhip2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'l97njdi2eceaoqktmld7orhip2','1429584882','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 29)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 95
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-04-21 02:54:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-04-21 02:54:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='95'
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 29 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak